Gedragscode

Inleiding

Stichting Helpcenter is erop gericht om mensen in nood praktische hulp te bieden en ze te ondersteunen op weg naar herstel en zelfredzaamheid. Dat doen we met vrijwilligers en professionals waarbij iedereen zich naar zijn beste kunnen inzet. We werken met mensen, voor mensen. We zijn allemaal zelf verantwoordelijk voor hoe we met elkaar omgaan: tussen medewerkers en deelnemers, tussen medewerkers onderling, tussen deelnemers onderling en in verhouding tot de organisatie.

We willen graag dat deelnemers tevreden zijn over de hulp die ze ontvangen. Net zo belangrijk vinden we het dat onze medewerkers hun werk op een veilige manier en met plezier kunnen doen. Dat valt of staat met de manier waarop we met elkaar omgaan.

Doel

Het doel van deze gedragscode is beschrijven hoe we omgaan met elkaar en elkaars eigendommen en wat we daarin van elkaar verwachten. De basis hiervoor is respect, veiligheid, integriteit, betrouwbaarheid en loyaliteit.

Voor wie?

Deze gedragscode is bedoeld voor medewerkers, stagiaires en deelnemers van stichting Helpcenter. Alle medewerkers, stagiaires en deelnemers ontvangen een exemplaar van deze gedragscode. Daarnaast is deze te vinden op onze website. Wij verwachten van zowel medewerkers en stagiaires als van deelnemers dat ze deze gedragsregels begrijpen en dat ze zich daar aan houden.

Deze gedragscode begint met een aantal onderwerpen die gelden voor zowel medewerkers en stagiaires als voor deelnemers. Daarna volgen er een aantal onderwerpen die alleen gelden voor deelnemers en een aantal onderwerpen die alleen gelden voor medewerkers en stagiaires.

Deze gedragscode wordt tenminste één keer per jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De gedragscode wordt in ieder geval besproken bij de start van het werken voor het Helpcenter c.q. de start van de hulpverlening door het Helpcenter en tijdens evaluatiegesprekken.

Een handtekening zetten onder deze gedragscode betekent dat je het eens bent met wat in deze gedragscode staat en dat je je best doet je aan deze afspraken te houden.

Bij wie het kan worden gemeld als iemand zich niet aan deze afspraken houdt staat ook beschreven: hij/zij zal daarop aangesproken worden en er kunnen maatregelen worden genomen. Uiteindelijk kan het zich niet houden aan deze gedragsregels leiden tot ontslag voor medewerkers of beëindiging van de hulpverlening voor deelnemers.

Voor deelnemers, medewerkers en stagiaires:

Respect en veiligheid

 • Discriminatie: Iedereen is gelijkwaardig. Niemand wordt voorgetrokken, niemand wordt achtergesteld. Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
 • (Seksuele) Intimidatie: Iedereen verdient respect. Nee is nee en ja is ja. We gaan niet over elkaars grenzen heen. We vloeken, schelden en schreeuwen niet en discriminerende taal is niet toegestaan. Dat geldt ook voor pesten, bedreigen, lastig vallen, stalken en intimideren. Elke vorm van seksueel getinte aandacht (mondeling, fysiek of non-verbaal) is verboden.
 • Diefstal: Wat van mij is, is van mij, wat van jou is, is van jou. We nemen niet ongevraagd spullen  van een ander of van de organisatie weg, ook geen gedoneerd voedsel of gedoneerde kleding. Wanneer spullen met toestemming geleend worden, wordt dit op het afgesproken moment teruggegeven. Van diefstal zal aangifte worden gedaan bij de politie.
 • Vernieling: We gaan zorgvuldig om met de eigendommen van de organisatie, van medewerkers, van deelnemers en met de locaties waar we gebruik van maken. Meld het bij de betreffende coördinator wanneer er (per ongeluk) iets kapot gaat.
 • Wapens: Het is niet toegestaan de locaties van het Helpcenter te betreden met slag-, steek- of vuurwapens.
 • Verdovende middelen en roken: Het is niet toegestaan de locaties van het Helpcenter te betreden onder invloed of in bezit van alcohol, drugs of andere verdovende of hallucinerende middelen. Roken is buiten alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen.
 • Huisdieren: Huisdieren zijn niet toegestaan in de locaties van het Helpcenter, behalve hulphonden.
 • Taal: Op de locaties van het Helpcenter wordt Nederlands of eventueel Engels of Duits gesproken.

Integriteit en betrouwbaarheid

 • Privacy: We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met wat we horen en zien en met persoonlijke gegevens. Relevante persoonlijke gegevens van deelnemers en medewerkers worden vastgelegd in een digitale, beveiligde omgeving. Dit is toegankelijk voor een beperkt aantal medewerkers vanwege hun functie en deze medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Medewerkers van het Herstelteam houden zich aan hun beroepsgeheim: zij gaan vertrouwelijk om met wat ze van deelnemers weten en dit wordt niet gedeeld met anderen tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven. Ook de overige medewerkers gaan vertrouwelijk om met wat ze horen en zien. Wat binnen het Helpcenter gebeurt, blijft binnen het Helpcenter en wordt niet met anderen gedeeld. Hetzelfde verwachten we van de deelnemers.
 • Eerlijkheid en openheid: We zijn eerlijk en open over wat, hoe en waarom we iets doen of niet doen. We spreken de waarheid en verdraaien de waarheid niet.
 • Roddelen, onenigheid en klachten: We roddelen niet over elkaar en over de organisatie. Onenigheid of klachten worden besproken met degene die het betreft. Als onderling oplossen niet lukt kan de coördinator, of daarna de vrijwilligerscoördinator, of daarna de Raad van Bestuur of daarna de Raad van Toezicht worden benaderd. Klachten of opmerkingen over de organisatie in het algemeen kunnen besproken worden met de coördinator, de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost kan de Interne Klachtencommissie worden ingeschakeld. Voor hulp en ondersteuning kan de Vertrouwenspersoon worden ingeschakeld.
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de Kindcheck: Het Helpcenter is verplicht de meldcode te gebruiken zoals dat vermeld staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De Kindcheck is een onderdeel van deze wet. De meldcode is van toepassing op zowel minderjarigen als volwassenen die in een onveilige situatie zitten en bestaat uit een stappenplan dat medewerkers ondersteunt bij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Het stappenplan helpt de medewerker door het proces, van het moment van signaleren tot aan het besluit over het wel of niet doen van een melding bij Veilig Thuis. Wanneer dit aan de orde is geldt de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling boven de wet op de privacy (AVG). Dat betekent dat er geen toestemming nodig is om het stappenplan van de meldcode in gang te zetten en eventueel melding te doen bij Veilig Thuis. In principe zal de medewerker de zorgen bespreken met de betrokkenen. Alleen wanneer de veiligheid van de medewerker of het slachtoffer in gevaar kan komen door het gesprek aan te gaan, kan de medewerker ervoor kiezen de zorgen niet eerst met de betrokkenen te bespreken.

Voor deelnemers:

 • Voedsel en kleding als ondersteuning en aanvulling: Deelnemers ontvangen een voedselpakket als ondersteuning en aanvulling op de eigen wekelijkse boodschappen en kunnen met korting winkelen bij het Kledingcenter. Het ontvangen van een voedselpakket en met korting kleding kopen is geen recht. De deelnemer doet zelf wat mogelijk is om de eigen situatie aan te pakken en te verbeteren. Waar nodig en mogelijk wil het Helpcenter hierin graag ondersteuning bieden. Laat het ons weten als er hulp nodig is op het gebied van administratie zoals hulp bij het ordenen, structureren en verbeteren van de financiële situatie of uitgiftepatroon. Ook als er hulp nodig is op het gebied van bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding, dag invulling of begeleiding naar werk horen we dat graag.
 • Deelnemerspas: De deelnemer krijgt een deelnemerspas die de deelnemer persoonlijk moet tonen bij het ophalen van het voedselpakket en waarmee men met korting kan winkelen in het Kledingcenter. Wanneer de ondersteuning wordt beëindigd wordt de deelnemerspas weer ingeleverd. Bij verlies van de pas wordt er €5,- in rekening gebracht.
 • Kledingcenter: Het Kledingcenter verkoopt nette (tweedehands) kleding, schoenen, tassen en accessoires. Het Kledingcenter is ook open voor mensen die geen hulp krijgen van het Helpcenter. Zodoende weten medewerkers en klanten niet of iemand wel of geen hulp krijgt van het Helpcenter. Het tonen van de deelnemerspas bij afrekenen geeft 80% korting.
 • Voedselondersteuning: De deelnemer haalt elke vrijdagmiddag zelf het voedselpakket op, op de toegewezen locatie en op vertoon van de deelnemerspas. Zorg zelf voor boodschappentassen en een koeltas of koelbox voor de diepvriesproducten. Het voedselpakket wordt niet aan huis gebracht. Het voedselpakket mag alleen door iemand anders dan de deelnemer zelf worden meegenomen als daarvoor toestemming is gegeven door een medewerker van het Herstelteam. De voedselpakketten worden wekelijk samengesteld met producten die aan het Helpcenter gedoneerd worden door verschillende winkels en met de oogst uit de Hersteltuin. Zodoende is de samenstelling van het voedselpakket elke keer anders.
 • Evaluatie: Er zal regelmatig een evaluatiegesprek plaatsvinden. Hoe vaak is afhankelijk van de persoonlijke situatie en hulpvraag van de deelnemer. Hierbij kan het gaan om controle op de juistheid en actualiteit van gegevens, het in kaart brengen van de vooruitgang en het bijstellen van de ondersteuning als dat nodig is. Voor het evaluatiegesprek wordt een uitnodiging gestuurd en het is verplicht om naar dit gesprek te komen.
 • Op tijd: Van deelnemers wordt verwacht dat opgevraagde gegevens binnen de aangegeven termijn worden aangeleverd, men op tijd aanwezig is voor afspraken en op tijd aanwezig is voor het ophalen van het voedselpakket. Gegevens niet aanleveren, niet afmelden of te laat afmelden voor een afspraak en niet afmelden of te laat afmelden voor het ophalen van het voedselpakket kan leiden tot beëindiging van de voedselondersteuning.
 • Afmelden: Wanneer, in een uitzonderlijke situatie, het voedselpakket niet (door de deelnemer zelf) gehaald kan worden moet dit uiterlijk dinsdag worden doorgegeven via info@helpcenter.nl of 046-8200990 (bij voorkeur per mail). Het voedselpakket mag uitsluitend met toestemming van een medewerker van het Herstelteam door iemand anders dan de deelnemer zelf worden meegenomen. Wanneer een deelnemer, in een uitzonderlijke situatie, niet op een afspraak kan komen moet dit zo spoedig mogelijk worden doorgegeven via info@helpcenter.nl of 046-8200990 (bij voorkeur per mail). Bij afmelding naam, telefoonnummer, pasnummer en de reden doorgeven.

Toezicht op naleving

Wanneer een deelnemer zich niet houdt aan wat in deze gedagscode staat kan dit aan de orde gesteld worden. De deelnemer zal hier persoonlijk op worden aangesproken en er kunnen maatregelen worden genomen. Uiteindelijk kan het zich niet houden aan de gedragsregels leiden tot beëindiging van de hulpverlening. De deelnemer heeft het recht om de Vertrouwenspersoon of de Interne Klachtencommissie in te schakelen.

Voor medewerkers en stagiaires:

 • Kleding en uiterlijk: Medewerkers en stagiaires zijn herkenbaar aan hun rode shirt of trui met Helpcenter logo en medewerkerspas. Zij zijn het visitekaartje van de organisatie. Van medewerkers en stagiaires wordt verwacht dat ze er representatief uitzien: een verzorgd uiterlijk en schone, functionele kleding en schoenen, passend bij hun taak. Medewerkers en stagiaires zorgen zelf voor het netjes en schoonhouden van hun Helpcenter kleding en zij dragen deze alleen tijdens het werk voor het Helpcenter. Het rode shirt en de trui krijgen zij in bruikleen: wanneer zij stoppen met werken voor het Helpcenter wordt de kleding schoon ingeleverd.
 • Medewerkerspas: Medewerkers en stagiaires krijgen een medewerkerspas. Zij dragen deze zichtbaar op hun rode Helpcenter shirt of trui. Op vertoon van de medewerkerspas krijgen zij, net als deelnemers, 80% korting in het Kledingcenter. Wanneer zij stoppen met werken voor het Helpcenter wordt de medewerkerspas ingeleverd. Bij verlies van de pas wordt er €5,- in rekening gebracht.
 • Sleutels, codes en wachtwoorden: Sommige medewerkers en stagiaires ontvangen (toegang tot) sleutels, codes en/of wachtwoorden, omdat dat nodig is voor het werk dat ze doen. Van medewerkers en stagiaires wordt verwacht dat zij hier zorgvuldig en vertrouwelijk mee omgaan. Het is verboden om deze sleutels te kopiëren en de codes en/of wachtwoorden aan anderen door te geven. Codes en wachtwoorden worden regelmatig gewijzigd.
 • Betrouwbaarheid en loyaliteit: Van medewerkers en stagiaires wordt verwacht dat ze betrouwbaar en loyaal zijn. Medewerkers en stagiaires komen hun afspraken na, komen op tijd, zijn eerlijk en open over wat ze doen, zijn collegiaal, zetten zich naar hun beste kunnen in en hebben een warm hart voor het Helpcenter en voor de mensen bij het Helpcenter aankloppen voor hulp.
 • Verantwoordelijk: Medewerkers en stagiaires zijn zelf verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op hun functioneren. Coördinatoren en andere medewerkers in leidinggevende functies hebben een voorbeeldfunctie in het naleven en uitleven van de normen en waarden van stichting Helpcenter en zijn eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van hun team.
 • Afmelden: Medewerkers hebben elkaar nodig om het werk goed te kunnen doen. Bij verhindering, bijvoorbeeld in verband met ziekte, meldt de medewerker zich zo spoedig mogelijk af bij de teamcoördinator. Bij voorkeur zorgt de medewerker zelf voor vervanging. Geplande vakanties e.d. worden zo vroeg mogelijk aan de teamcoördinator doorgegeven.

Toezicht op naleving

Wanneer een medewerker of stagiaire zich niet houdt aan wat in deze gedragscode staat kan dit aan de orde gesteld worden. De medewerker of stagiaire zal hier persoonlijk op worden aangesproken. Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt kan het gemeld worden bij de coördinator, of daarna de vrijwilligerscoördinator, of daarna de Raad van Bestuur of daarna de Raad van Toezicht. De medewerker of stagiaire zal hierover worden aangesproken en er kunnen maatregelen worden genomen. Uiteindelijk kan het zich niet houden aan de gedragsregels leiden tot ontslag. De medewerker of stagiaire heeft het recht om de Vertrouwenspersoon of de Interne Klachtencommissie in te schakelen.

Vertrouwenspersoon

Stichting Helpcenter heeft een Vertrouwenspersoon. Een Vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor medewerkers, stagiaires en deelnemers bij een melding van ongewenst gedrag binnen de organisatie, ondersteunt de melder bij het zoeken naar oplossingen en geeft advies.

Rémy en Naomi de Wild zijn een echtpaar die samen als Vertrouwenspersoon voor het Helpcenter fungeren. Zij gaan vertrouwelijk om met wat met hen gedeeld wordt. In de “Procedure Vertrouwenspersoon” stellen zij zich voor, staat uitgebreider beschreven waarvoor een Vertrouwenspersoon kan worden ingeschakeld en hoe de procedure verloopt.

Contact opnemen met de Vertrouwenspersoon kan via e-mail of per post: Rémy en Naomi de Wild vertrouwenspersoon@helpcenter.nl  Markt 1A, 6065 AV Montfort

Interne klachtencommissie

Stichting Helpcenter heeft een Interne Klachtencommissie, die kan worden ingeschakeld door medewerkers, stagiaires en deelnemers bij klachten over ongewenst gedrag of klachten over de dienstverlening. De Interne Klachtencommissie kan worden ingeschakeld wanneer een klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost met achtereenvolgens de betreffende medewerker, zijn/haar coördinator, de vrijwilligerscoördinator, de Raad van Bestuur of de Raad van Toezicht. In de “Procedure Interne Klachtencommissie” staat beschreven wanneer en waarvoor je bij de Interne Klachtencommissie terecht kan en hoe de procedure verloopt.

Contact opnemen met de Interne Klachtencommissie kan via e-mail of per post:

Interne Klachtencommissie interneklachtencommissie@helpcenter.nl   Breinder 5 6365 CX Schinnen

Voedselondersteuning

Deelnemers halen elke vrijdagmiddag tussen 15:30 en 17:30 uur zelf hun voedselpakket op de toegewezen locatie en op vertoon van hun deelnemerspas.

Locatie Schinnen: Breinder 5 Schinnen

Locatie Heerlen: Schaesbergerweg 136 Heerlen

Locatie Brunssum: Dominee Boumastraat 1 Brunssum

Kledingcenter

Het Kledingcenter verkoopt (tweedehands) kleding, schoenen, tassen en accessoires en is op alle locaties open op vrijdag van 15:30 tot 17:30 uur.

Locatie Schinnen: Heren-, dames- en kinderkleding. Breinder 5 Schinnen

Locatie Heerlen: Heren-, dames- en kinderkleding. Schaesbergerweg 126 Heerlen

Locatie Brunssum: Heren-, dames- en vooral kinderkleding. Dominee Boumastraat 1 Brunssum

Op de locaties is tevens een inzamelcontainer aanwezig voor het doneren van bruikbare kleding.